Regulamin sklepu internetowego www.precjoza.waw.pl

 

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.precjoza.waw.pl jest platformą prowadzoną przez: PRECJOZA Sp. J. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Zwrotnicza 6, 01-219 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000599587, NIP: 6292473894, REGON: 363618606, zwaną dalej "precjoza.waw.pl" lub www.precjoza.waw.pl.

 

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.precjoza.waw.pl zwany dalej "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży" określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.precjoza.waw.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym www.precjoza.waw.pl, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym "www.precjoza.waw.pl" zwanej dalej "Klientem", uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

Klient oraz precjoza.pl łącznie zwani są dalej "stronami" lub indywidualnie "stroną". Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych na zawarcie umowy z precjoza.waw.pl, co pozwala mu na dokonywanie zamówień w sklepie internetowym www.precjoza.waw.pl. We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów on-line można kontaktować się z handlowcami Firmy Precjoza - Kontakt z Nami

 

Strony uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będą miały zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, które są dostępne na stronie www.precjoza.waw.pl , jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

1. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827)

2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121).

 

Precjoza.waw.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego www.precjoza.waw.pl były jak na najwyższym poziomie, jednakże precjoza.waw.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego www.precjoza.waw.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony www.precjoza.waw.pl.

 

Wszelkie prawa do precjoza.waw.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów zamieszczanych na precjoza.waw.pl należą do PRECJOZA Sp. J. , a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, wszelkie prawa do fotografii umieszczonych w Sklepie Internetowym są własnością Sprzedawcy. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione."

Proces składania zamówienia na stronie precjoza.waw.pl

Do przeglądania asortymentu sklepu internetowego precjoza.waw.pl oraz składania zamówień na stronie http://www.precjoza.waw.pl/niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

Przeglądanie pełnego asortymentu sklepu internetowego www.precjoza.waw.pl wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez internautę na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.precjoza.waw.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami wskazanymi poniżej ?Rejestracja?.

 

Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.precjoza.waw.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 

Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:

1. Klient dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www.precjoza.waw.pl oraz loguje się na swoje konto internetowe,

2. Klient umieszcza towary w swoim koszyku,

3. Klient wybiera sposób dostawy,

4. Klient wybiera sposób płatności,

5. Klient potwierdza dokonanie zamówienia,

6. Klient otrzymuje od precjoza.waw.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowegoKlient otrzymuje od precjoza.waw.pl najpierw e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez precjoza.waw.pl należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).

 

Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Precjoza.waw.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez precjoza.waw.pl zamówienia złożonego przez  Klienta oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami.

 

W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Precjoza.waw.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, precjoza.waw.pl wyśle do Klienta e-mail informujący o wysyłce zamówienia.

 

W przypadku zamówienia z opcją odbioru osobistego w siedzibie Firmy PRECJOZA, Klient zostanie powiadomiony przez handlowców precjoza.waw.pl e-mailem o możliwości odbioru towaru lub kontakcie telefonicznym.

 

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Precjoza.waw.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego www.precjoza.waw.pl w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rejestracja i Logowanie

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.precjoza.waw.pl (założenia konta internetowego), Klient powinien wybrać zakładkę "Rejestracja" na stronie www.precjoza.waw.pl i następnie Klient powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.

 

Rejestracja w sklepie internetowym www.precjoza.waw.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego precjoza.pl są nieodpłatne.

 

Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.precjoza.waw.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego precjoza.waw.pl należy skontaktować się z handlowcami precjoza.waw.pl.

 

Logowanie do sklepu internetowego www.precjoza.waw.pl odbywa się poprzez wybranie zakładki ?Logowanie? na stronie www.precjoza.waw.pl i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

Nasze ceny

Ceny wskazane na stronie www.precjoza.waw.pl są podane w złotych polskich i nie obejmują podatku VAT. Są to ceny netto.

 

Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia I potwierdzenia zamówienia. Ceny towarów, podane na stronie www.precjoza.waw.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Klienta, które są płatne osobno.

 

Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia lub przesłane w wiadomości e-mail bądź telefonicznie.

 

Precjoza.waw.pl informuje, że oferty towarów i usług, jak również ceny sprzedaży towarów w Firmie PRECJOZA nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych na stronie www.precjoza.waw.pl i odwrotnie.

Formy płatności

Klient może dokonać płatności:

a) przelewem;

b) za pobraniem

c) w kasie znajdującej się w siedzibie Firmy Precjoza przy ul. Zwrotnicza 6, p. III, 01-219 Warszawa.

 

Precjoza.pl zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, o czym poinformuje Klienta.

 

W przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności polegającego na opłaceniu zamówienia w kasie (gotówką) w Firmie Precjoza, Klient - po dokonaniu zamówienia przez precjoza.waw.pl dokona płatności za zamówienie na zasadach wyżej opisanych oraz dostanie od handlowca Firmy Precjoza potwierdzenie złożenia zamówienia i zapłaty, fakturę za zamówienie Klient otrzyma wraz z przesyłką dostarczoną pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres.

Potwierdzenie zamówienia / płatności

W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez precjoza.waw.pl, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich precjoza.waw.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji między www.precjoza.waw.pl a Klientem. Precjoza.pl dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient będzie miał do nich dostęp za pośrednictwem strony www.precjoza.waw.pl
We wszystkich przypadkach precjoza.waw.pl zaleca Klientowi przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

Dostępność

 

Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.precjoza.waw.pl. Nie dotyczy to akcji specjalnych, których czas trwania określony jest na stronie. Klient ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru.

Wszystkie produkty zakupione na stronie precjoza.waw.pl pochodzą z magazynów.

 

W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Precjoza.waw.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Klient ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania handlowca precjoza.waw.pl o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową. Warunki zwrotu należności w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub anulowania części lub całości zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia zmiany/anulacji zamówienia lub braku kontaktu z Klientem precjoza.waw.pl ma możliwość, w terminie 7 dni od dnia w którym handlowiec Firmy Precjoza podjął próbę kontaktu z Klientem, anulować zamówienie o czym powiadomi Klienta za pomocą e- mail.

Dostawa


Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez Klienta na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie www.precjoza.waw.pl Klient wybiera sposób dostawy.

Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:

a) firmy kurierskiej Patron Service

c) albo niektórych przypadkach dostarczony przez Firmę Precjoza własnym transportem 

Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej PATRON SERVICE

Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej Patron Service doręczane są wyłącznie w dni robocze, od godziny 9:00 do godziny 18:00.

 

Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminie świadczenia usług Patron Service zamieszczonym na stronie: http://www.patronservice.pl/workspace/redactor/files/Regulamin_od_1_02_2016-2.pdf

Terminy dostaw

Terminy dostawy podane na stronie internetowej www.precjoza.waw.pl przy danym produkcie są jedynie orientacyjne.

Terminy dostawy wynoszą 14 dni robocze (jeżeli zamówiony produkt znajduje się w magazynie Precjoza.waw.pl).

Terminy dostawy liczone są od momentu otrzymania przez Klienta e-maila od precjoza.waw.pl potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania przez precjoza.waw.pl przelewu Klienta.

Termin dostawy może być krótszy od wyżej wskazanego terminu, o czym Klient zostanie poinformowany przez Precjoza.waw.pl w e-mailu potwierdzającym wysłanie zamówienia.

W ramach odbioru osobistego w Firmie Precjoza, termin odbioru przesyłki wynosi 14 dni kalendarzowych od daty przygotowania zamówienia. W momencie spakowania przesyłki precjoza.waw.pl wyśle Klientowi na podany przez niego adres e-mail pierwsze powiadomienie o możliwości odebrania przesyłki. Jeżeli w terminie 3 dni Klient pomimo otrzymania pierwszego powiadomienia nie odbierze przesyłki, precjoza.waw.pl wyśle Klientowi na podany przez niego adres e-mail drugie powiadomienie o możliwości odebrania przesyłki.

Jeżeli w terminie 5 dni od otrzymania pierwszej wiadomości e-mail Klient pomimo otrzymania dwóch kolejnych powiadomień nie odbierze przesyłki, precjoza.waw.pl powiadomi Klienta o możliwości odbioru przesyłki drogą telefoniczną na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

W przypadku braku odebrania przesyłki w terminie do 14 dni kalendarzowych, mimo trzykrotnego powiadomienia Klienta o możliwości jej odbioru, w takiej sytuacji precjoza.waw.pl podejmie kontakt z Klientem w celu wyznaczenia mu dodatkowego terminu do odbioru zamówienia, nie krótszego jednak niż 14 dni kalendarzowych, a w razie jego bezskutecznego upływu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Odbiór przesyłki

Precjoza.waw.pl zobowiązuje się do każdego wysłanego zamówienia dołączyć właściwy dowód zakupu (fakturę Vat) lub przesłać fakturę VAT na podany adres e-mail przez Klienta.

Przy odbieraniu przesyłki precjoza.waw.pl zaleca Klientowi sprawdzenie widocznego stanu towarów. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące, uszkodzone lub popsute towary) Klient powinien:

- dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,

- uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym

- zgłosić precjoza.waw.pl zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt.

 

W związku z powyższym zaleca się, by Klient otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.

Wymiana i zwrot towaru niewadliwego. Prawo odstąpienia.

Warunki wymiany

Klient, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) (patrz niżej "Prawo odstąpienia od umowy") może wymienić w terminie 30 dni nieodpowiadający mu towar niewadliwy na dowolny towar dostępny w ofercie precjoza.waw.pl będący w cenie wymienianego przez Klienta towaru. Wymiany dokonuje się na koszt Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Klientowi będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.precjoza.waw.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając precjoza.waw.pl oświadczenie na piśmie. Klient nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Klient może odstąpić od umowy składając precjoza.waw.pl oświadczenie na piśmie. 

 

Prawo odstąpienia od umowy będzie wykonywane na koszt Klienta zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Precjoza.waw.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych "za pobraniem".

Wymiana towaru lub odstąpienie od umowy

Klient jest zobowiązany starannie zapakować towar i dołączyć do przesyłki pisemne oświadczenie zwrotu.

Klient sam decyduje o sposobie wysyłki towaru oraz o ewentualnym wykupieniu ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Koszty związane ze zwrotem towaru, niezależnie od opcji wybranej przez Klienta (wymiana towaru lub odstąpienie od umowy), są pokrywane przez Klienta. Precjoza.waw.pl nie pokrywa żadnego z tych kosztów ani nie ponosi opłat za transport od Klienta do precjoza.waw.pl, nie ponosi również odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki od Klienta. Wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.

 

W przypadku wymiany towaru, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym razie zwrot w celu wymiany będzie uznany za niedokonany i precjoza.waw.pl nie będzie obowiązany do zwrotu ceny.

 

W przypadku wykonywania prawa odstąpienia od umowy, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w stanie niepogorszonym.

Zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez Klienta, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez precjoza.waw.pl. oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od precjoza.waw.pl do Klienta.

 

Klient zobowiązany jest zwrócić rzecz precjoza.waw.pl nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Koszty dostarczenia towaru do precjoza.waw.pl ponosi Klient.

Uprawnienia w razie wadliwości towaru lub jego niezgodności z umową, gwarancja.

Wady fizyczne towaru

Zgodnie z art. 556.1 - 561 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. 2014 poz. 121), jeżeli towar posiada wadę fizyczną, Klient może żądać od precjoza.waw.pl:

a) obniżenia ceny

albo

b) może odstąpić od umowy

chyba że wyrazi zgodę aby precjoza.waw.pl niezwłocznie i bez nadmiernych dla Klienta niedogodności wymienił towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Z takiego uprawnienia Klient może skorzystać tylko przy pierwszej wymianie lub naprawie towaru.

 

Precjoza.waw.pl nie ma obowiązku naprawy albo wymiany towaru, jeżeli są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 

Zgodnie z art. 561 par 4 ustawy kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna.

  

Precjoza.waw.pl zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują internaucie jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

 

Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi, przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

  

Klient może zgłosić niezgodność towaru z umową bezpośrednio w siedzibie Firmy Handlowej Precjoza lub w formie pisemnej na adres:

 

Precjoza Sp.j.

01-219 Warszawa,

ul. Zwrotnicza 6, p. III

Gwarancja:

Na niektóre towary, sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej precjoza.waw.pl, udzielana jest gwarancja, której czas trwania dostepny jest po e-mailowym lub telefonicznym zapytaniu handlowca precjoza.waw.pl . Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Gwarancja obejmuje części oraz robociznę.
Gwarancja nie ma jednak zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez Klienta. Precjoza.waw.pl zaleca przestrzeganie instrukcji użytkowania i naprawy.


Naprawa towaru w trakcie okresu gwarancyjnego

 

Jeśli towar należący do Klienta okaże się wadliwy w trakcie okresu gwarancyjnego, należy zgłosić się do Firmy Precjoza z dowodem zakupu.

W ramach gwarancji precjoza.waw.pl oferuje Klientowi możliwość zwrotu towaru bezpośrednio do Firmy Precjoza albo wysyłkowo do siedziby Firmy.

Po obejrzeniu towaru przez pracownika Firmy Precjoza, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega gwarancji, zostanie on poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą. Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie gwarancji, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie Klientowi zwrócone. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji, zostanie przedstawione Klientowi najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).

Zastrzeżenie własności

Precjoza.waw.pl zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez Klienta do momentu całkowitej zapłaty ceny.

Klauzula salwatoryjna

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia lub uprawnień.

W przypadku nieważności jednego z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pozostałe postanowienia zachowują moc.

Zwrot należności

Precjoza.waw.pl dokona zwrotu uiszczonych przez Klienta należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

- anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

- braku możliwości realizacji zamówienia przez Precjoza.waw.pl opłaconego z góry przed jego realizacją (?Dostępność?) ;

- odstąpienia od umowy przez Klienta;

- odstąpienia od umowy przez Precjoza;

- uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

- uznania gwarancji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

 

Precjoza.waw.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu.

 

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Precjoza.waw.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Precjoza.waw.pl numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Precjoza.waw.pl takiego numeru rachunku bankowego. Precjoza.waw.pl nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w Firmie Precjoza, a zamówienie zostało opłacone przy odbiorze ? zwrot należności nastąpi w Firmie Precjoza.

W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Precjoza.waw.pl zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Dane osobowe

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Precjoza.waw.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na stronie internetowej www.precjoza.waw.pl oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego www.precjoza.waw.pl, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.precjoza.waw.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez Precjoza.waw.pl danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Precjoza.waw.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym www.precjoza.waw.pl 

Dane osobowe przetwarzane są przez Precjoza.waw.pl, tj. spółkę pod firmą PRECJOZA Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwrotnicza 6, 01-219 Warszawa.

Precjoza.waw.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym www.precjoza.waw.pl. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

 

Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi internauty. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto na stronie precjoza.waw.pl

 

Precjoza Sp. J. zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przy rejestracji w sklepie internetowym precjoza.waw.pl - w przypadku stwierdzenia iż dane nie są prawdziwe Precjoza Sp. J. ma prawo usunąć konto użytkownika założone na stronie precjoza.waw.pl, po uprzednim wysłaniu do użytkownika maila z informacją, iż z uwagi na nieprawdziwość danych Jego konto zostanie usunięte.

Zmiana Ogólnych Warunków Umowy

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec zmianie. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Precjoza.waw.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.precjoza.waw.pl zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży są realizowane według dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

© 2010 Precjoza for you SILVER PRECJOZA  |  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl