30.05.2017 Warszawa                                                                    

Informacje o ogłoszeniu w trybie konkurencyjnym

Termin składania ofert

do dnia 9.06.2017 do godziny 23.59

RPMA.01.02.00-14-6834/16    

Nazwa zamawiającego

FIRMA HANDLOWA "PRECJOZA" MIROSŁAWA ŚNIEGOCKA,SZYMON ŚNIEGOCKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

Warszawa 01-219, ul. Zwrotnicza 6

Numer telefonu

22 877-42-55, 22 877-42-88

NIP

5240009905

Tytuł projektu

Przeprowadzenie badań nad stworzeniem algorytmu do kompletacji srebrnych i posrebrzanych wyrobów stołowych oraz jubilerskich w ramach bonu na innowacje.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: Barbara Śniegocka barbara.sniegocka@gmail.com lub też drogą pocztową, osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

barbara.sniegocka@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Śniegocka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie opracowania innowacyjnego programu do reharmonogramowania oraz do optymalizowania czynności i zadań występujących podczas produkcji wyrobów stołowych i wyrobów jubilerskich

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest realizacja zamówienia w związku z realizacją projektu: „Przeprowadzenie badań nad stworzeniem algorytmu do kompletacji srebrnych i posrebrzanych wyrobów

stołowych oraz jubilerskich w ramach bonu na innowacje.”

 

(Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-6834/16) współfinansowanego ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dedykowanej aplikacji. Zostanie zaprojektowana platforma oraz jej metody (projekt logiczny prototypu).

Należy przeprowadzić

1. badania dotyczące obecnego stanu wiedzy i doświadczeń na temat istniejących rozwiązań 2. określić podstawowe wymagania funkcjonalnych oraz ustalić wymogi konkretnej technologii architektury i modelu danych, będących podstawą wykonania projektu,

3. określić warunki, które muszą być spełnione w trakcie działania aplikacji a także

szereg innych wymagań operacyjnych takich jak: lokalizacja, zasoby (moc obliczeniowa,

pamięć, przepustowość, itp.) i zależności między nimi kontrola integralności oraz

zabezpieczenia dostępu

4. identyfikacja czynników krytycznych

5. prace nad opracowaniem poszczególnych funkcjonalności modułów oraz architektury aplikacji obejmie pielęgnację kodu, opracowanie i automatyzację procesu instalacji oraz

integracji z innymi narzędziami oraz platformami wykonawczymi

6. testować funkcjonalności modułów pod kątem optymalizacji procesów

7. opracować pilotowych wersji aplikacji do udziału w opiniowaniu i testowaniu produktu zostaną zaproszeni klienci ostateczni. Tym samym realizacja projektu w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika.

 

Integralną częścią zamówienia jest dostarczanie szczegółowego raportu, w języku polskim, z przeprowadzonych prac rozwojowych

 

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie później niż do  31.12.2017 r.

Załączniki

Oświadczenia Wykonawcy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi badawczej mogą być jednie :

a)     podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b)     jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.2),

c)     instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3),

d)    inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

 

Wiedza i doświadczenie

  1. posiadają wiedzę i doświadczenie w badaniach które mają być przedmiotem projektu

 

Potencjał techniczny

 

Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwoli na należyte wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1)  w trakcie realizacji projektu zaproszą do testowania i opiniowania produktu potencjalnych użytkowników końcowych

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert w niniejszym postepowaniu w każdej z części przedmiotu zamówienia będzie dokonana wg SUMY następujących kryteriów:

1)   Cena – waga: 80 % (80 pkt)

2) Wcześniejszy Termin realizacji– waga: 20% (20 pkt)

 

Wzór SUMA = Pc + Ptr

Cn

Pc = -------------------- x 80 punktów, gdzie:

Cb

Pc- punkty w kryterium ceny

CN – cena netto najniższa

CB - cena netto badanej oferty

W kryterium Termin realizacji punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

TRn

Ptr = -------------------- x 20 punktów, gdzie:

TRb

Ptr - punkty w kryterium termin realizacji

TRn – termin realizacji najkrótszy (mierzony w tygodniach)

TRb – termin realizacji badanej oferty (mierzony w tygodniach)

 

Pozostałe

 

  • Prosimy o podanie terminu realizacji z dokładnością do danego dnia.
  • Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
  • Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
  • W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.
  •  WARUNKI ZMIANY ZAMÓWIENIA I UMOWY

Dopuszcza się przyszłą zmianę warunków zamówienia w kwestii:

- termin realizacji zamówienia – w przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie uczelni, w przypadku nie dostarczania na czas odpowiedzi technicznych na pytania uczelni, w przypadku problemów z płynnością rozliczenia projektu unijnego

- cena – nie zakłada się zmian w kwestii ceny

Każda zmiana umowy wymagać będzie obopólnej akceptacji i potwierdzona zawartym aneksem.

 

KOD CPV

 CPV 73100000-3

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

 

© 2010 Precjoza for you SILVER PRECJOZA  |  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl